Tax Free

 
 

INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH DOTYCZĄCE SYSTEMU ZWROTU PODATKU VAT PODRÓŻNYM
 

1. Osoby fizyczne nie mające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Wspólnoty, zwane dalej „podróżnymi”, mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nie poza terytorium Wspólnoty w bagażu osobistym podróżnego.
2. Zwrot podatku przysługuje w przypadku zakupu towarów u uprawnionych sprzedawców, gdzie punkty sprzedaży oznaczone są znakiem informującym podróżnych o możliwościach zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku.

3. Zwrot podatku podróżnym dokonywany jest w złotych przez sprzedawcę, u którego nabyto towary lub w punktach zwrotu VAT, które zawarły umowę w sprawie zwrotu podatku ze sprzedawcami.


4. Zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Wspólnoty nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu.

5. Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego imiennego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, zawierającego kwotę zapłaconego podatku, na którym urząd celny stemplem zaopatrzonym w numerator potwierdził wywóz towaru.


6. Urząd celny potwierdza wywóz towaru na ww. dokumencie po okazaniu przez podróżnego wywożonego towaru i sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego zawartych w tym dokumencie z danymi zawartymi w paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość.

7. Potwierdzenie wywozu towaru zakupionego przez podróżnego na terytorium innego państwa członkowskiego odbywa się analogicznie.

8. Minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, wynikająca z imiennego dokumentu, wystawionego przez jednego sprzedawcę, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług zapłaconego przy nabyciu przez niego towarów, wynosi 200 zł

(rozp. Min.Fin. z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz.U.Nr 84 z 2004r poz.780)).

9. Przy zamawianiu przez sklep www.lowisko.net, napisz w polu ‘Uwagi’ prośbę o wystawienie dokumentu Tax Free.

10. Nie ma możliwości wysłania zamówionego towaru poza granicę Polski wraz z formularzem Tax Free. Gdy chcesz zamówić towar przez internet i odebrać towar w innym miejscu niż adres naszego sklepu, skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów dot. daty i miejsca odbioru zamówienia.

11. Dokumenty TAX FREE wystawiane będą wyłącznie do zamówień z formą płatności „przedpłata”.


 

Zwrot podatku VAT


1.Przekaż sprzedawcy (Mebeltom - Tomasz Kupren, ul. Olsztyńska 37, 11-001 Dywity) zatwierdzony przez celnika dokument Tax Free For Tourists. Okaż sprzedawcy dokument tożsamości (paszport) w celu potwierdzenia zgodność danych z dokumentu z danymi zawartymi w formularzu Tax Free For Tourists.

2. Jeśli zadeklarowałeś zwrot podatku na rachunek bankowy możesz także przesłać dokument Tax Free For Tourists na adres: Mebeltom - Tomasz Kupren, ul. Olsztyńska 37, 11-001 Dywity, Polska.
3. Zwrot na rachunek bankowy zostanie wykonany w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania przez lowisko.net dokumentu Tax Free For Tourists.
4. Zwrot podatku VAT jest dokonywany w złotych polskich. W przypadku zwrotu na konto bankowe, lowisko.net nie bierze odpowiedzialności za ewentualne dodatkowe opłaty za odebranie przelewu zagranicznego pobierane przez bank odbiorcy przelewu/klienta.
5. O zwrot podatku możesz ubiegać się w ciągu 10 miesięcy od daty wywiezienia towaru poza terytorium Unii Europejskiej.
Podstawowa stawka VAT w Polsce to 23%. Sprzedawca pobiera 3 % prowizji od wartości zwracanego podatku VAT, nie mniej jednak jak 10 PLN.

6. Paragon z kasy rejestrującej zachowuje kupujący i prosimy o nie odsyłanie go. Odesłanie paragonu powoduje brak możliwości reklamowania zakupionych u nas towarów.

 

 


Вопросы истории Латвии относительно системы возврата НДС для туристов
1. Лица, не имеющие постоянного места жительства в пределах сообщества, именуемый в дальнейшем "путешественников", имеют право на возмещение уплаченного налога на приобретение товаров в страну, которая, в отличном состоянии они были экспортированы за пределами Сообщества в личном багаже пассажиров.

2. Основы для возврата налога заключается в представлении проездного документа, выданного поименное продавца, содержащий сумму уплаченного налога, в котором штамп таможни счетчика обеспечивается подтвердил экспорт товаров.

3. Таможня подтверждает направление в выше.

4. документ о представлении на товары, экспортируемые пассажира и проверить данные о пассажирах, содержащиеся в этом документе, с данными, содержащимися в паспорт или другой документ, подтверждающий личность.

5.  Подтверждение экспорта товаров, приобретаемых путешественник на территории другого государства-члена в том же пути.

6. Минимальная сумма от общей стоимости закупок, в том числе НДС,в результате рулон документ, выданный одним поставщиком, на котором путешественник может потребовать возврат налога на товары и услуги, уплаченные при приобретении товаров по его словам, составляет 200 zł (рег. Min.Fin. Из 20 апреля 2004. (Dz.U.Nr poz.780 84, 2004)).

7. Во время заказа через интернет магазин www.lowisko.net, напишите в рубрике «Uwagi» («Замечания») просьбу выставить документ Tax Free.

8. При получении приобретенного товара в магазине предъявите продавцу, для проверки данных, документ удостоверяющий вашу личность.
9. Отсутствует возможность высылки заказанного товара за пределы Польши вместе с формуляром Tax Free. Если вы хотите заказать товар через интернет и получить его не в нашем магазине, а в другом месте – свяжитесь с нами для уточнения даты и места получения заказа.

 

Возврат налога НДС (VAT)

1. Передайте продавцу подтвержденный таможенником документ Tax Free For Tourists вместе с подшитым к нему кассовым чеком, а также документ удостоверяющий вашу личность – продавец сверит правильность данных, указанных в формуляре Tax Free For Tourists.

2. сли вы выбрали возврат налога на банковский счет, вы можете также переслать документ Tax Free For Tourists вместе с подшитым к нему кассовым чеком на адрес: Mebeltom - Tomasz Kupren, ul. Olsztyńska 37, 11-001 Dywity, Польша.

3. Возврат на банковский счет будет произведен в течение 7 рабочих дней с момента получения компанией lowisko.net. документа Tax Free For Tourists.

4. Возврат налога НДС производится в польских злотых. В случае возврата на банковский счет, lowisko.net не несет ответственности за возможные дополнительные оплаты за получение заграничного банковского перевода, взимаемые банком получателя перевода/клиента.

5. По поводу возврата налога можно обращаться в течение 10 месяцев после даты вывоза товара за пределы Европейского Союза.
6. Основная ставка НДС в Польше составляет 23%. Продавец взимает 3% провизию от размера возвращенного налога НДС, минимум 10 PLN.

7. Кассовый чек покупатель оставляет у себя. Отсутствие кассового чека исключает возможность возврата товара, купленного в нашем магазине.
Закон


 

THE TAX RETURN REGULATIONS FOR BUYERS WHO DO NOT LIVE IN THE EUROPEAN UNION TERRITORY
1. Concerning the VAT refund system Individuals not having permanent residence within the European Union, hereinafter referred to as "travelers" are entitled to a refund of tax paid on the purchase of goods into the country, which in perfect condition they were exported outside the EU in the personal luggage of passengers.

2. Tax refund can be made if the traveler purchased goods exported outside the EU no later than the last day of the third month following the month in which he made the purchase.

3. The basis for the tax refund is to present the travel document issued by a roll-call the seller, containing the amount of tax paid, in which the customs office stamp enumerator provided with a confirmed export of goods.

4. The customs office confirms the dispatch to the above. document on presentation of the goods exported by the passenger and checked the passenger data contained in this document with the data contained in the passport or other document stating the identity.

5. Confirmation of exports of goods purchased by the traveler in the territory of another Member State shall apply by analogy.
6. The minimum amount of the total value of purchases, including VAT, resulting from the roll of the document, issued by one vendor, at which the traveler may request a refund of tax on goods and services paid on the acquisition of goods by him, is 200 zł (Reg. Min.Fin. Of 20 April 2004.(Dz.U.Nr poz.780 84, 2004)).

7. When ordering on line at our store www.lowisko.net, in section „Uwagi” (“Remarks”) enter your request for issuing a Tax Free Form.

8. Purchased goods together with Tax Free Form cannot be sent outside the territory of Poland. If you want to order goods online and collect ordered goods in other location than the address of our store (for example in the hotel), please contact us in order to agree the details concerning date and place of collecting the order.

9. The „TAX FREE” documents are only given for prepayd orders.

VAT Refund


1. Give to a shop staff the Tax Free For Tourist Form, together with attached original cash receipt, approved by a customs officer and show your ID – a shop staff will confirm conformity of data contained in the Tax Free For Tourist Form.
2. If you have requested a tax refund to the bank account, you also may send a Tax Free For Tourists Form  to the address:
Mebeltom - Tomasz Kupren, ul. Olsztyńska 37, 11-001 Dywity, Poland.
3. Refund to the bank account will be made within 7 (seven) business days from the date of receipt of the Tax Free For Tourists Form by Lowisko.net.

4. VAT refund is made in Polish Zloty (PLN). In case of refund to the bank account lowisko.net  is not responsible for any extra charges for receiving foreign bank transfer charged by the bank of the recipient of the transfer / client.
5. You may claim for tax refund within 10 months from the date of taking goods outside the territory of the European Union.
6. The basic VAT rate in Poland is 23%. Seller charges 3% commission on the value of VAT returned, minimum 10 PLN.
7. Customers keep the receipt from fiscal cash desk recording and do not send it back with other documents. Sending back the receipt will results in the lack of the possibility of complaint.


In Poland, rules concerning VAT refund for foreign travelers are regulated by the Act of 11 March 2004 on the tax on goods and services - Section XII, Chapter 6, Art. 126-130 (J. L. No. 54, item 535 as amended)

  • Dodaj link do:
  • facebook.com